Electtrico M., 4.5.1949... a weird celebration...Piero Golia, NY Arts Magazine, Janvier 2001

 4.5.1949... a weird celebration...Piero Golia